Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Union Film s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 11000, IČ: 62576631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 32693 (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává základní identifikační údaje (jméno, příjmení); kontaktní údaje (e-mail); údaje o historie nákupu, historie navštívení našich webových stránek, historie aktivit v našich e-mailových kampaních.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • z nezbytnosti pro splnění právní povinnosti
 • z nezbytnosti pro přípravu a splnění smlouvy
 • z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce
 • na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • analýza údajů o chování návštěvníků webové stránky; zjišťování preferencí návštěvníků webové stránky; testování nových funkcí a aplikací pro zlepšování služeb a taktéž pro zlepšování webového obsahu a pro ochranu před napadením ICT infrastruktury
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

IV. E-mailová obchodní sdělení

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem prodávajícího na e-mailovou adresu zákazníka. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu oprávněného zájmu.
 2. E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (filmy) zasílá správce zákazníkům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním zákazníkům.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud požádáte správce o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může správce požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba.

V. Cookies

 1. Webové stránky správce ukládají krátkodobě nebo dlouhodobě do prohlížeče či zařízení návštěvníka webové stránky malé textové soubory cookies nebo obsahují obrázkové průhledné pixelové značky a obdobné technologie pro sběr údajů z prohlížečů a zařízení návštěvníka webové stránky (dále jen „cookies“).
 2. Nezbytná funkční cookies správce zajišťují například možnost přihlášení a registrace k uživatelskému účtu. Tyto údaje zpracovává správce z nezbytnosti pro plnění kupní smlouvy a z oprávněného zájmu zajistit funkčnost nabídky produktů a jejich případného nákupu.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud požádáte správce o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může správce požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba.
 4. Nikoli nezbytná funkční cookies správce vyhodnocují návštěvnost a umožňují zlepšovat funkci webových stránek, zapamatovat si jazyk a další nastavení uživatele. K zajištění optimalizace webové stránky, k tvorbě profilů uživatelů a ke zlepšení svých služeb využívá správce webové analytické nástroje, zvláště Google Analytics. Údaje získané z analytických cookies využívaných těmito nástroji jsou anonymizované. Tyto údaje zpracovává správce za účelem oprávněného zájmu.
 5. Při vypnutí funkčních cookies správce nemůže návštěvník webové stránky plně využít jejích funkcionalit. Při vypnutí analytických cookies přichází návštěvník webové stránky o možnost přizpůsobení nabídky. Souhlas s předáváním údajů z remarketingových cookies reklamním a sociálním sítím vyjadřuje návštěvník webové stránky nastavením prohlížeče. Rovněž nastavením prohlížeče ovlivňuj¨ funkci ostatních cookies.

VI. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává

 • údaje získané z cookies zpracovává správce jen po nezbytně nutnou dobu, nejvýše 2 roky
 • údaje nezbytné pro přípravu a splnění smlouvy a osobní údaje o životním stylu a demografii získané nepovinně od subjektu osobních údajů v souvislosti s přípravou a plněním smlouvy (zpracovávané na základě oprávněného zájmu) po dobu 5 let od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu), respektive 5 let od data zrušení uživatelského účtu nebo obdobné registrace zákazníka
 • údaje zpracovávané správcem pro splnění povinností uložených zákonem, zvláště smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními údaji, zpracovává správce po dobu 10 let, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak
 • údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovává správce po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu

Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VII. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání produktu a realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mail vratnice@aerovod.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.
 2. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 3. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 11. 2020.